Všeobecné podmínky Learn2Code

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Přihlášky na vzdělávací kurzy Learn2Code (dále jen "Přihláška") a upravují vztah mezi Poskytovatelem výuky a studentům.
 2. Poskytovatelem výuky je (dále jen "Poskytovatel"):

  Ardatha, s.r.o.
  Smreková 11
  010 07 Žilina
  Slovenská republika

  IČO: 47 521 295
  DIČ: 2024001298
  IČ DPH: SK2024001298

  Poskytovatel poskytuje vzdělávací služby v oblasti informačních technologií a disponuje personálními a věcnými kapacitami na poskytování výuky v oblasti informačních technologií (dále jen "Vzdělávací služby").
 3. Student má zájem o poskytnutí vzdělávacích služeb pro sebe a během trvání výuky nemůže být nahrazen jinou osobou.

II. Charakteristika vzdělávací služby

 1. Vzdělávací službou se rozumí vzdělávací kurz v oblasti informačních technologií "Learn2Code" (dále jen "studium"). Cílem Learn2Code je poskytnout Studentovi praktické porozumění nejmodernějších technologií zaměřených na tvorbu webových a mobilních aplikací. Během studia Student participuje na samostatných projektech, které simulují reálné situace z praxe.

III. Práva a povinnosti Poskytovatele a Studenta

 1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím svých lektorů zajistit Studentovi odborné vyučování během celého trvání vzdělávacího programu. Poskytovatel je povinen zajistit pro každého Studenta veškerý studijní materiál, jehož cena je zahrnuta do ceny kurzu.
 2. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Poskytovatele, resp. jeho smluvních lektorů nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost vyučujícího lektora, státní svátek, nepřízeň počasí atd..), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z vyučovacích hodin, se Poskytovatel zavazuje o těchto skutečnostech io navrhovaných opatřeních neprodleně informovat Studenta . Poskytovatel má právo změnit obsah a harmonogram výuky jednotlivých modulů.
 3. Poskytovatel má právo přenést svá práva a povinnosti vyplývající ze Všeobecných podmínek na třetí osobu (dále jen "Nabyvatel"), přičemž však musí zajistit plnění svých závazků Nabyvatelem tak, jako kdyby tyto závazky plnil sám. V takovém případě je Nabyvatel oprávněn plnit závazky vyplývající ze Všeobecných podmínek i prostřednictvím třetích osob (například prostřednictvím Poskytovatele), přičemž však vůči Studentovi odpovídá tak, jako kdyby tyto závazky plnil sám.
 4. Student se zavazuje dodržovat svou účast na výuce tak, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškaných vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nepatří Studentovi žádná náhrada ve formě slevy ceny studia nebo vrácení alikvotní částky ceny studia za zameškané hodiny.

IV. Školné a platební podmínky

 1. Výše poplatku za absolvování kurzu Learn2Code se řídí platným ceníkem zveřejněným na webstránce www.learn2code.cz k datu objednání kurzu.
 2. Student je povinen zaplatit zálohu ve výši minimálně 50% celkové ceny kurzu do ukončení termínu přijímání přihlášek. Po zaplacení se považuje jeho přihláška za závaznou. Zbývající část částky (50%) je splatná nejpozději do začátku kurzu.

V. Podmínky ukončení studia

 1. Vztah mezi Poskytovatelem a Studentům skončí ukončením studia a zaplacením celkové ceny studia. Před uplynutím dohodnuté doby je možné studium ukončit:
  a) písemnou dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Studentům,
  b) jednostranným ukončením studia ze strany Studenta,
  c) odstoupením Studenta za podmínek dohodnutých v těchto Všeobecných podmínkách.

 2. Jednostranné ukončení studia ze strany Studenta

 3. Student je oprávněn na základě svého písemného oznámení ve svém jménu adresovaného Poskytovateli (dále jen "sdělení") jednostranně ukončit studium. Pro určení termínu ukončení studia a závazků vůči Poskytovateli je rozhodující datum doručení oznámení Studenta Poskytovateli (skutečnost, zda se Student účastnil vyučování nemá pro posouzení ukončení studia a závazků vůči Poskytovateli význam). Studium je v tomto případě ukončeno dnem, ve kterém bylo Poskytovateli obdržela oznámení.
 4. Studentovi při jednostranném ukončení studia nevzniká nárok na vrácení poplatku za absolvování vzdělávacího programu Learn2Code.

 5. Odstoupení studenta

 6. Student je oprávněn odstoupit od studia, pokud Poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb uvedených ve Všeobecných podmínkách.
 7. V případě odstoupení od studia si Poskytovatel nebude nárokovat, resp. vrátí Studentovi alikvotní částku ceny studia ode dne ukončení studia do termínu řádného ukončení studia za stejných podmínek jako při jednostranném ukončení studia ze strany Studenta.

VI. Reklamační řád

 1. Prezenční kurz
  V prípade nespokojnosti zákazníka s prezenčním školením z opodstatnenejch dúvodů, jako napr. nedostatečná příprava instruktora, nevyhovující prostory, nevyhovující technické vybavení a pod., je zákazník povinnej na danou skutečnosť upozornit bez odkladu, do 2 dní od zjistení dané skutečnosti. V tomhle případe je poskytovatel povinnej zabezpečit nápravu daný situace. Ak to není možné, je povinen poskytnout účastníkovi kurzu nový termín stejného školení. Každá reklamace bude posudzovaná individuálně, aj v případu jej podaní v neskorším termínu alebo z jinejch dúvodů.
 2. Online kurz
  V případe nespokojenosti zákazníka s online kurzem, má právo zákazník na základe písomně doručené reklamace, od kurzu odstoupit a získat tak plnou sumu za kurz spět.
 3. Platba a nárok na kurz
  Zaplacením sumy za kurz má študent právo na účasti na kurze, na prezenčním nebo online kurzu. Pokud na kurz nebyl řádně přihlášen nebo nezískal k němu přístup, je nezbytný kontaktovat podporu poskytovatele, ktorý je povinný zajistit nápravu.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Účastník registrací na školení prohlašuje, že v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely nezbytné pro organizaci účasti na školení. Zároveň účastník souhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel a Student souhlasí, že jejich vztah založený na základě uvedených podmínek se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
 2. Neplatnost některého ustanovení uvedeného ve Všeobecných podmínkách nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení, které takovými důvody neplatnosti nejsou dotčeny.
 3. Veškeré změny a doplňky k uvedeným podmínkám je možné uskutečnit pouze na základě písemného podnětu.